DeValken.com

Handbal/voetbal in Hem/Venhuizen

Wedstr.secr: zat. Simone Hand (06-15211021), zon. Frank Hand (06-53890680) Agenda: Vrijwilligersavond 12 april Programma: handbal | voetbal Uitslagen: handbal | voetbal

Concept-notulen 2e fusievergadering 12 februari 2010

Opmerking vooraf: vanwege de actualiteit en informatievoorziening zijn in het nieuwsoverzicht op de website eerder al de concept-notulen van de fusievergadering van 29 januari 2010 geplaatst en nu worden de notulen van gisteravond in concept gepubliceerd. De verslagen zullen bij gelegenheid van de jaarvergadering van s.v. De Valken in de vergaderstukken worden opgenomen, waarna de ledenvergadering de notulen kan vaststellen.

Bijzondere algemene ledenvergadering s.v. De Valken

12 februari 2010

Aanwezig namens het bestuur: Frank Hand (Voorzitter), Ron Laan (secretaris), Marijke Laan-Groot (afd. Handbal), Timo Groot (vice-voorzitter),) Peter Bakker (wedstrijdsecretariaat), Marjan Boots (afd. Handbal), Guus Bosch (afd. Jeugdvoetbal)
Afwezig: Jaap Vlam (penningmeester

Verder aanwezig ter vergadering ongeveer 160 leden en 5 ereleden.

1. Opening

Om 19.30 uur opent Voorzitter Frank Hand de vergadering.

De Voorzitter heet de vele aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder ook de jeugdleden die deze avond aanwezig zijn alsmede de aanwezige ereleden.

2. Toelichting fusieproces ASV ‘55/SVH/De Valken – Fusievoorstel

Uitgelegd wordt dat vanavond in een bijzondere algemene ledenvergadering het besluit aan de stemgerechtigde leden wordt voorgelegd om in te stemmen met een fusie tussen de sportverenigingen ASV ’55, SVH en De Valken. Het proces dat aan deze vergadering vooraf is gegaan is al lange tijd geleden ingezet.

Op 29 januari 2010 werd ook al een vergadering belegd over het fusievoorstel, maar bij die eerste vergadering schrijven de statuten een quorum-vereiste voor van 75% van de leden en die grens werd niet gehaald. Aangezien het deze keer om de tweede vergadering gaat geldt geen quorum-vereiste. Er is op grond van de statuten van s.v. De Valken een tweederde meerderheid vereist van de ter vergadering aanwezige leden, waaronder ook de leden die zijn vertegenwoordigd door hun ouders of via een volmacht.

Deze avond wordt bij zowel De Valken als bij ASV’55 en SVH vergaderd en gestemd, zodat de beslissing over het fusievoorstel valt.

De fusie gaat door als de leden van de ASV ’55, SVH en De Valken het voorstel tot fusie met de statutair vereiste meerderheid goedkeuren.

Frank Hand benadrukt de intenties van het fusiecomité en dat deze vergadering wordt gestemd over het samengaan van de drie verenigingen die samen een gezonde club kunnen worden voor de toekomst.

3. Uitleg stemprocedure

De stemprocedure wordt uitgelegd. De aanwezige bestuursleden vormen het stembureau. De leden dienen zich met naam en toenaam te melden en zo nodig te legitimeren. Ook eventuele volmachten dienen te worden getoond en ingeleverd. Daarna worden het stembiljet (of meer biljetten ingeval van vertegenwoordiging als ouder of op basis van een volmacht) uitgereikt. Dan kan het stembiljet worden ingevuld en in de stembus worden gedeponeerd.

4. Stemming

De stemming gaat vervolgens van start en verloopt ordelijk.

5. Telling van de stemmen

De Voorzitter vraagt bij de afronding van de stemming om 2 vrijwilligers die het tellen van de stemmen door het stembureau mede willen controleren. Jan Koster en Peter Vriend melden zich aan en vergezellen de leden van het stembureau naar de bestuurskamer, waar de stemmen worden geteld en herhaaldelijk gecontroleerd.

6. Uitslag / fusievoorstel aangenomen door leden De Valken

Om 21.25 uur neemt Voorzitter Frank Hand ten overstaan van de nog aanwezige talrijke leden opnieuw het woord. Met het uitbrengen van de uitslag is korte tijd gewacht tot ook bij ASV’55 en SVH de stemmen waren geteld.

Frank Hand maakt eerst de uitslag van de stemming bij De Valken bekend.

Er zijn 260 rechtsgeldige stemmen uitgebracht, dat is ten opzichte van het totaal van 476 maximaal uit te brengen stemmen een opkomst van 55%.

Van de 260 rechtsgeldige stemmen hebben 252 leden vóór de het fusievoorstel gestemd en 8 leden hebben tegen het fusievoorstel gestemd. Daarmee is met een overweldigende meerderheid van 97 procent vóór fusie met ASV’55 en SVH gestemd.

7. Uitkomst bij SVH en ASV’55

Daarna vermeldt Frank Hand de uitkomst bij SVH en ASV’55.

Bij SVH hebben 87 leden gestemd. 86 Leden hebben vóór gestemd en maar 1 lid heeft tegen gestemd. Ook bij SVH dus een massale bevestiging van de fusieplannen.

Bij ASV’55 is het anders gelopen. Bij ASV’55 hebben jeugdleden op grond van de statuten geen stemrecht. Bij ASV’55 hebben 163 leden gestemd en dat is verhoudingsgewijs heel veel. Echter, 75 leden hebben vóór de fusie gestemd en 88 leden hebben tegen de fusie gestemd. Het fusievoorstel is bij ASV’55 dus niet aangenomen en daarmee kan de fusie geen doorgang vinden.

Ter afronding van de vergadering spreekt Voorzitter Frank Hand, die tevens lid is van het fusiecomité, zijn teleurstelling uit over de uitkomst bij ASV’55 waardoor de clubs niet zullen samengaan. Hij benadrukt dat in zijn ogen geen sprake is van winnaars in dit besluitvormingsproces, maar dat vooral verlies wordt geleden bij deze uitslag omdat het een gemiste unieke kans is voor de toekomst.

Frank Hand besluit met de opmerking dat wel positief is dat s.v. De Valken blijft bestaan. Immers, bij een fusie zou veel van de historie en de betekenis van club voor velen zijn ingeleverd, dat moet ook niet worden vergeten. Echter, niet dít gegeven, maar het gegeven dat we er voor de toekomst veel voor zouden terugkrijgen , beheerst de stemming bij De Valken, zo is ook met de stemuitslag bewezen. Dat signaal is overtuigend afgegeven. Bovendien is sprake geweest van een hele mooie opkomst van de leden om zich uit te spreken over de fusie.

8. Sluiting

Om 21.30 uur sluit de Voorzitter de vergadering, die met applaus wordt beëindigd.

Het applaus betreft mede Frank Hand persoonlijk. Frank Hand, Koos Laan (voorzitter SVH), Kees Komen (voorzitter ASV’55) en Henk Verreijen (onafhankelijk voorzitter fusiecomité) hebben keihard gewerkt om de fusie tot stand te brengen en hoewel dat niet is gelukt, komt deze dankbetuiging hun volledig toe.

Notulist: Ron Laan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Special sponsors

 

Archieven

Afgelastingen

geen

Hoofdsponsors

 

Kantinerooster jeugd

Za 02-03-2024
Ochtend
Ati/Mike de Meijer
Middag
Finn Stapel/Jelle Uhlenbeck

Zie info en rooster.

Jarigen :)

Cees Ruijter, 28-02 (66 jaar)
Ilse Wagemans, 28-02 (17 jaar)
Nobi Jonker, 02-03 (40 jaar)
Maaike Haijma, 03-03 (16 jaar)
Margreet van Dulmen, 04-03 (54 jaar)
Copyright © 2024 DeValken.com